Vítejte  

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
752 01 Křenovice, č.p. 8

tel. +420 581 769 045, tel., fax +420 581 769 059, mobil +420 607 943 000,
tel. ředitel: 581 701 199, ŠJ: 581 701 057
mail: krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz
posta@oukrenovice.cz internet: www.oukrenovice.cz

 Kompletní informace o Základní škole Kojetín, Sladovní 492, jsou k dispozici na:
http://www.zssladovni.info/

  Přihlásit se
     
  Počítadlo přístupů (od 1.12.2010)  
  Sdělení  

Prezentace školy

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny proběhnou od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020. Výuka bude zahájena v pondělí 6. ledna 2020.

Sportovní dopoledne
V pátek 20.12.2019 proběhne na škole sportovní a společenské dopoledne, v jehož průběhu se uskuteční několik turnajů (stolní tenis, šipky, ringo, florbal), videoprojekce s vánoční tematikou, společenské hry a hravé soutěžení.

Kontakt pro zákazníky
Zákazníkům a zájemcům o produkty ze školní zahrady je k dispozici mobilní telefonní číslo 725 457 179, zájemci o výrobky oboru Kuchař volejte 773 782 990.

Facebook
Naše škola je na Facebooku, odkaz "Odborné učiliště Křenovice"

EU peníze středním školám
V letech 2012 až 2014 se škola aktivně zapojila do projektu EU peníze středním školám. Hodnocení projektu je k dispozici v záložce DUM.

  Přijímací řízení 2019/2020  
Informace MŠMTpro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2019/2020 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument MŠMT, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Více zde ... MŠMT - Přijímací řízení 2019_2020.pdf
  Den otevřených dveří 2019  
Ve školním roce 2019/2020 proběhne tradiční Den otevřených dveří pro všechny žáky základních škol a další uchazeče o studium na naší škole, jejich rodiče, přátele, známé a ostatní zájemce ve čtvrtek 5. prosince 2019. V průběhu celého dne budou mít všichni návštěvníci možnost projít si a prohlédnout celou školu, navštívit učebny teoretických předmětů, cvičné kuchyně, prodejnu, cvičný pokoj pečovatelek, pracoviště na školní zahradě a internát, prohlédnout si a zakoupit výrobky žáků zhotovené v rámci výuky odborného výcviku. Pro přítomné bude připraveno i drobné pohoštění. Děkujeme všem za návštěvu. Fotografie bude možné zhlédnout ve Fotogalerii
  Zateplení administrativní budovy  
V pondělí 26. září 2019 byla na škole zahájena investiční akce financovaná z rozpočtu zřizovatele - Olomouckého kraje - „Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Zateplení a výměna oken a dveří administrativní budovy“. Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby konaného dne 2. září 2019 byla jako vítězná vybrána nabídka firmy Ptáček – pozemní stavby s.r.o., Kojetín. Celkové náklady stavby činí 1.379.602 Kč včetně DPH. Průběh realizace můžete průběžně sledovat ve Fotogalerii.
  Lyžařský kurs 2020  
Lyžařský výchovně výcvikový kurz se ve školním roce 2019/2020 uskuteční v termínu 9.2.. – 15.2.2020 jako tradičně na chatě Lucka v Malé Morávce – Horním Václavově. Tento týdenní kurz je součástí povinného školního vyučování žáků 1. ročníků v rámci školního vzdělávacího programu. Kurzu se mohou v případě zájmu a volné kapacity účastnit i žáci vyšších ročníků. Lyžařskou výzbroj (carvingové lyže, lyžařské boty) a oblečení je možné zdarma zapůjčit na OU a ZŠ Křenovice. 
  Sportovně turistický kurs 2019  
Sportovně turistický kurs se ve školním roce 2019/2020 uskutečnil od 16.9. do 20.9.2019 na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Hodnocení kurzu je k dispozici zde ... Hodnocení STK 2019.pdf, fotografie jsou ve FotogaleriiFotografie z kurzu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii
  Projekt REPLAY  

Dne 11.12.2018 se na naší škole uskutečnila první část nově vzniklého projektu, který je určen pro mladé lidi z Olomouckého kraje ohrožené sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením. Jedná se o strategii pro mladé lidi ve věku od 15 do 26 let, která nabízí příležitost vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci, pomůže s jejím výběrem, naučí, jak napsat motivační dopis a chovat se při pohovoru. 

REPLAY přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce. Prostřednictvím zajímavých aktivit  pomáhá najít a udržet si zaměstnání a obnovuje zájem o vzdělání.

Druhá část projektu se uskutečnila v úterý 18.12.2018. REPLAY nabízí pomoc nejen skupinám žáků, ale i jednotlivým zájemcům o dlouhodobou spolupráci a pomoc. Fotografie jsou ve Fotogalerii.

  Projekt PŘESMOSTY  

Naše škola je od října roku 2017 zapojena do projektu PŘESMOSTY.

Projekt si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území celé České republiky. 
Aktivity projektu PŘESMOSTY jsou zaměřeny pro samotné žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče těchto dětí, pedagogy škol a školských zařízení a pro širokou veřejnost. Cílovou skupinou aktivity jsou žáci posledních ročníků středních škol, odborných učilišť a praktických škol, u kterých se předpokládá, že budou vstupovat na trh práce. Oblasti realizace jsou Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj

Cíle projektu:
- Rozvíjet sociální (měkké) dovednosti potřebné pro přechod žáků se SVP do pracovního prostředí
- Posílit pozici manuální práce v hodnotovém žebříčku žáků se SVP
- Posílit hodnotu středního a dalšího rozšiřujícího vzdělávání
- Individuálně působit na ty žáky se SVP, kteří zvažují předčasné ukončení středního vzdělávání
- Uvědomit si a posílit pocit vlastní kompetence převzít zodpovědnost za vlastní pracovní výkon, výsledky a vlastní život vůbec
- Podpořit flexibilitu, kreativitu a sebejistotu žáků se SVP
- Rozšířit právní povědomí žáků se SVP v oblasti zaměstnaneckého poměru a nezaměstnanosti
- Zvýšit míru finanční gramotnosti
- Seznámit žáky s místními a systémovými možnostmi pomoci a podpory souvisejícími s náročnými životními situacemi včetně situací souvisejících s hledáním zaměstnání, zapracováním a nezaměstnaností

  Kanalizace  
V pondělí 23.10.2017 zahájila firma PTÁČEK - pozemní stavby, s.r.o., Kojetín, výstavbu kanalizace v prostoru školního dvora. 

Vzhledem k tomu, že je v obci vybudována splašková kanalizace, musí být odpadní vody z jednotlivých objektů oddělené, tzn., že do kanalizace jsou odvedeny pouze vody splaškové a dešťové vody budou zasakovat do terénu.

Protože kanalizační systém na škole nebyl oddělený a dešťové vody byly společně se splaškovými vodami odváděny společným vedením do domovní ČOV ve škole, nová kanalizace řeší oddělení odváděných odpadních vod samostatně na srážkové, které jsou jímány jako zásoba užitkové vody v upravené nádrži po ČOV a splaškové, které jsou svedeny do obecní kanalizace. Škola byla napojena na veřejnou kanalizační síť dne 6.11.2017 a kompletní stavba byla předána dne 15.12.2017.

Vedení školy děkuje firmě PTÁČEK, která se
 zhostila úkolu velice rychle a se ctí a i přes nepřízeň počasí v posledních dnech udržovala na staveništi vzorný pořádek. 

Průběh prací je ve Fotogalerii.
  Racionalizace školských příspěvkových organizací  

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání na 4. zasedání dne 24.4.2017 schválilo svým usnesením č. UZ/4/23/2017 sloučení Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1.7.2017 s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Výpis z usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24.4.2017 je k dispozici zde ... Výpis usnesení ZOK.pdf
Potvrzení na pracovním místě ředitele Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, je k dispozici zde ... Potvrzení ředitele OU a ZŠ.pdf

  Poděkování LC Olomouc  

Děkujeme členům Lions Clubu Olomouc za poskytnutí věcného daru žákům naší školy – dvaceti párů sjezdových lyží a dvaceti párů sjezdových bot v celkové hodnotě 50 tisíc Kč. Sjezdová výzbroj bude bezplatně zapůjčována výhradně žákům školy, kteří se zúčastní školního lyžařského kurzu.