Profil absolventa:

Název školy: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Adresa školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Název ŠVP: Pekař
Kód a název oboru vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2 roky, denní studium
ŠVP je určen pro: dívky i chlapce
Platnost od: 1.9.2010
Upravený ŠVP od: 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě chleba, běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

 

Učební plán:

A. Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

2

Občanská výchova

1

1

2

Matematika

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

4

Informatika

1

1

2

Výživa

1

-

1

Suroviny

2

3

5

Technologie

3

4

7

Odborný výcvik

21

21

42

Počet hodin celkem

33

34

67

       

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Profesní příprava

0

1

1