Doručení veřejnou vyhláškou upravuje § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Veřejnou vyhláškou se doručuje písemnost osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy,
a v dalších případech, které stanoví zákon.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

Povinně zveřejňované údaje ... Povinně zveřejňované údaje 2024.pdf (PDF, 310.49 kB)

Popis úkonů orgánu veřejné moci ... Popis úkonů orgánu veřejné moci.pdf (PDF, 155.06 kB)