Profil absolventa:

Název školy: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Adresa školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Název ŠVP: Zahradník, aranžér
Kód a název oboru vzdělání: 41-52-E/01 Zahradnické práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
ŠVP je určen pro: dívky i chlapce
Platnost od: 1.9.2010
Upravený ŠVP od: 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

 

Učební plán:

A. Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Vazačství a aranžování

1

1

1

3

Základy zahradnické výroby

3

-

-

3

Základy botaniky

2

-

-

2

Stroje a zařízení

1

-

-

1

Ekologie

1

-

-

1

Ovocnictví

-

1

1

2

Zelinářství

-

2

2

4

Sadovnictví

-

1

1

2

Květinářství

-

2

2

4

Odborný výcvik

18

21

21

60

Počet hodin celkem

32

34

34

100

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Profesní příprava

0

0

1

1