Základní a speciální škola

Základní škola Kojetín, Sladovní 492, je od 1. 7. 2017 součástí příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání podle školních vzdělávacích programů pro základní školu v 1. až 9. postupném ročníku a základní školu speciální v 1. až 10. postupném ročníku.

Činnost školy je vymezena  novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, je určená pro žáky s mentálním postižením. Poskytuje vzdělávání žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči. Součástí školy je školní družina.

 

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání:

79-01-C/01    Základní škola

79 -01-B/01   Základní škola speciální

 

Zabezpečujeme výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimální doporučená úroveň výstupů těchto žáků vychází z RVP-ZV a přiznaných podpůrných opatření se zohledněním individuálních potřeb žáka, s respektováním jeho pracovního tempa, úrovně pozornosti či například potřeby delšího zácviku.

Podmínkou přijetí žáka je doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra).

Škola poskytuje odborný informační a poradenský servis pro rodiče (školní poradenské pracoviště).

 

Přímý odkaz na webové stránky základní školy: https://www.zssladovni.info/ 

Kontakt: zastupce.zs@oukrenovice.cz, zssladovni@volna.cz 

Telefon: 581 762 281, 606 624 980