Koncepce poradenských služeb poskytovaných na škole je stanovena na základě analýzy úkolů výchovného poradenství na škole a z nich vyvozených činností výchovného poradce a školního metodika prevence. Obsah služeb poradenství ve školství stanovuje § 121 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Poskytování poradenských služeb je právně upraveno vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Za poskytování poradenských služeb a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole odpovídá výchovný poradce, školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. Oba spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Směrnice ředitele školy k výchovnému poradenství je k dispozici v přiloženém odkazu ... Výchovné poradenství.pdf